Редакция «Люменис»
Сертификат
Приказ МОЗ №1822 от 07.08.2020
chevron_down
red_metro.svgШулявская, ул. Вадима Гетьмана 1а
plosha.svgСевастопольская, пр-кт Воздухофлотский 52

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЮМЕНІС», в особі Директора Макаревич Тетяни Василівни, що діє на підставі Статуту з одного боку

та

фізична особа, яка звернулася до Медичного центру для отримання медичних послуг, в подальшому (далі – Сторони), а окремо - Сторона, уклали цей Публічний договір про надання медичних послуг (далі - Договір) про наступне:

1. Термінологія договору

У публічній оферті нижченаведені терміни та визначення вживаються у такому значенні:

Послуги– перелік медичних та інших супутніх послуг, що надаються Виконавцем в порядку і на умовах, визначених цим Договором та Прейскурантом, затвердженого Наказом Директора.

Оферта – пропозиція Виконавця, викладена на сайті Виконавця, і адресована необмеженому колу фізичних осіб укласти цей Договір на певних умовах.

Cайт Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою https://clinic.lumenis.com.ua/, яка є офіційним джерелом інформування Пацієнтів про Виконавця та послуги, які ним надаються.

Акцепт оферти – повне, безумовне і беззастережне прийняття Пацієнтом/його Законним представником, умов Оферти у вигляді цього Договору.

Виконавець – Медичний центр Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЮМЕНІС», що здійснює свою діяльність на підставі ліцензії МОЗ України, затвердженої Наказом МОЗ України від 07.08.2020 року №1822.

Пацієнт – фізична особа, що пройшла, яка акцептувала Оферту Виконавця, викладену в цьому Договорі.

Законний представник – фізична особа (батько, усиновитель, опікун), що діє в разі, якщо Пацієнтом виступає малолітня (до 14 років), неповнолітня (від 14 до 18 років) особа, або особа, цивільна дієздатність якої обмежена рішенням суду.

Сторони – Пацієнт, його законний представник і Виконавець.

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про Пацієнта, до яких відноситься прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання, номери засобів зв’язку, а також інша інформація, яка стосується Пацієнта та може бути використана Виконавцем з метою їх ідентифікації.

Прейскурант – діючий перелік Послуг з цінами, що публікується на сайті Виконавця.

Лікар – працівник Виконавця, який має відповідну спеціальну освіту і відповідає єдиним кваліфікаційним вимогам відповідно до законодавства України або залучена Виконавцем третя особа, яка не є працівником Виконавця і має відповідну спеціальну освіту і відповідає єдиним кваліфікаційним вимогам відповідно до законодавства України.

2. Предмет договору

2.1. Виконавець в порядку і на умовах, визначених цим Договором зобов'язується надати Пацієнту Послуги, передбачені Прейскурантом, на підставі усного або письмового звернення Пацієнта, а Пацієнт зобов'язується прийняти та оплатити надані Послуги.

2.2. Послуги надаються відповідно до діючих галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я та/або локальних протоколів медичної допомоги, затверджених в установленому порядку.

2.3. Якість надання Послуг має відповідати вимогам чинного законодавства України.

2.4. Надання Послуг здійснюється відповідно до поінформованим добровільною згодою Пацієнта на проведення діагностики, лікування і на проведення операції та знеболення, яка оформляється за встановленою законодавством України формою перед наданням відповідної Послуги.

2.5. Виконавець гарантує, що всі відомості про Пацієнта, що містять лікарську і/або іншу конфіденційну інформацію, будуть використовуватися відповідно до принципів дотримання таких таємниць і відповідно до вимог законодавства України і міжнародного законодавства.

2.6. Місцем надання Послуг м. Київ, вул. Вадима Гетьмана, 1.

3. Права та обов'язки Сторін

3.1. Виконавець має право:

3.1.1. На оплату наданих Послуг;

3.1.2. Відмовитися від надання Послуг у разі порушення Пацієнтом умов цього Договору;

3.1.3. Надавати медичні рекомендації відповідно до клінічних протоколів, рекомендацій і нормативних документів, затверджених Міністерством охорони здоров’я України та внутрішніми документами Виконавця.

3.2. Обов'язки Виконавця:

3.2.1. Надавати Пацієнту Послуги належної якості в порядку і на умовах, визначених цим Договором.

3.2.2. Використовувати лікарські засоби і вироби медичного призначення, дозволені для використання в Україні.

3.2.3. Вести і зберігати медичну документацію і звітність відповідно до вимог законодавства України.

3.2.4. Зберігати лікарську таємницю відповідно до положень чинного законодавства України.

3.2.5. Попередньо, перед початком надання Послуг, повідомити Пацієнта про можливість відмови у наданні Послуг, у випадку, якщо Пацієнт відмовляється від оформлення обов’язкової документації відповідно до законодавства України, від надання добровільної згоди на проведення діагностики, лікування та на проведення певних маніпуляцій, а також, про те, що при відмові Виконавця від виконання цього Договору з підстав наведених в цьому пункті вище, сплачені кошти Пацієнту не повертаються.

3.3. Права Пацієнта:

3.3.1. Отримати Послуги належної якості.

3.3.2. Отримувати достовірну і повну інформацію про стан свого здоров'я, в тому числі знайомитися з відповідними медичними документами, що стосуються його здоров'я.

3.3.3. Отримувати достовірну і повну інформацію про протипоказання, можливі ускладнення та ризики (в тому числі для життя і здоров'я), прогноз можливого розвитку захворювання при наданні Послуг.

3.3.4. Вимагати заміни лікаря.

3.3.5. Мати право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні.

3.3.6. Отримувати достовірну і повну інформацію про умови надання, зміст, обсяг і вартість Послуг.

3.4. Обов'язки Пацієнта:

3.4.1. Неухильно дотримуватися усні або письмові приписи і рекомендації лікарів Виконавця.

3.4.2. Надавати оригінали або копії документів, що містять інформацію про стан свого здоров'я, які необхідні Виконавцю для надання Послуг.

3.4.3. Оплачувати вартість Послуг в порядку і на умовах, визначених цим Договором.

3.4.4. Прибути в місце надання Послуг в дату і час надання Послуг, визначені відповідно п. 2.6. цього Договору.

3.4.5. До початку надання Послуг повідомити Виконавцю весь перелік лікарських засобів, що застосовуються Пацієнтом, а також про всі відомі хвороби, алергічні або специфічні реакції на лікарські засоби і продукти харчування, і іншу істотну інформацію про стан свого здоров'я.

3.4.6. У разі порушення або неможливість дотримання Пацієнтом Плану лікування, якщо такий надавався Пацієнту, повідомити про це Виконавця.

3.4.7. Повідомляти Виконавця про поліпшення або погіршення самопочуття, появі або зникненні симптомів і іншу інформацію про зміни стану свого здоров'я протягом терміну лікування.

4. Порядок надання і прийому медичних послуг

4.1. Послуги надаються лікарями Виконавця, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам відповідно до законодавства України.

4.2. Надання Послуг здійснюється за попереднім записом до Виконавця. Пацієнт під час запису може вибрати день і час прийому з наявних вільних місць в графіку.

4.2.1. Надання Послуг без попереднього запису можливо виключно у випадках відсутності попереднього запису на даний момент інших Пацієнтів*.

* Положення п. 4.2.1. цього Договору діє за виключенням періоду встановлення відповідних карантинних обмежень, затверджених Постановами Кабінету Міністрів України: «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» зі змінами та доповненнями, «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» зі змінами та доповненнями.

4.3. До початку надання Послуг Лікуючий лікар повідомляє Пацієнту перелік, склад і вартість всіх Послуг, надання яких Лікуючий лікар вважає за доцільне, та в усній формі погоджує з Пацієнтом перелік і вартість всіх Послуг, які будуть надані Виконавцем.

4.4. Дата і час надання Послуги може бути завчасно змінено за ініціативою Пацієнта до настання терміну надання такої Послуги.

4.5. Дата і час надання медичної послуги може бути змінено за ініціативою Виконавця, якщо:

4.5.1. Стан здоров'я Пацієнта перед початком надання Послуги виключає її надання або значним чином збільшує ризики виникнення ускладнень, загрози життю або здоров'ю Пацієнта або інших важких або негативних наслідків.

4.5.2. Виникнення обставин непереборної сили, які унеможливлюють надання Послуг Виконавця.

4.6. Виконавець має право відмовити в наданні Послуги, якщо:

4.6.1. Пацієнт відмовляється від оплати Послуги;

4.6.2. Пацієнт перебуває в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння і/або порушує правила перебування у приміщеннях Виконавця;

4.6.4. Пацієнт не з'явився на узгоджене в порядку, встановленому в п. 4.2. Договору час, або запізнився більш ніж на 20 хвилин;

4.6.5. Пацієнт не виконує медичних приписів лікарів Виконавця;

4.6.6. Надання Послуг конкретному Пацієнту неможливо через відсутність необхідних фахівців і / або обладнання.

4.7. Прийом-передача наданих Послуг здійснюється в усній формі або на вимогу Пацієнта шляхом оформлення Акту прийому-передачі наданих медичних послуг (далі - Акт прийому-передачі), який складений Виконавцем в двох примірниках і надається Пацієнту для підписання.

4.8. Пацієнт зобов'язаний підписати обидва примірники Акта прийому-передачі або надати письмову мотивовану відмову від підписання Акту прийому-передачі.

4.9. У разі якщо Пацієнт не надав письмову мотивовану відмову від підписання Акту прийому-передачі, Послуга вважається належним чином наданої Установою охорони здоров'я та належним чином прийнята Пацієнтом.

4.10. За наявності письмової мотивованої відмови від підписання Акту прийому-передачі, Заклад охорони здоров'я протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів розглядає таку відмову і в письмовій формі повідомляє Пацієнту про результати розгляду.

4.11. У разі надання Пацієнту відстрочки / розстрочки оплати Послуг, складання Акту прийому-передачі є обов'язковим. При цьому в Акті фіксується неоплачена вартість Послуги, а також терміни її оплати Пацієнтом.

4.12. Якщо Пацієнту Виконавця надано кілька Послуг, Виконавець має право скласти один Акт прийому-передачі в двох примірниках, в якому вказати весь перелік надаваних Послуг.

4.13. Пацієнт підтверджує, що Виконавцем роз'яснено права та обов'язки, встановлені законодавством України.

5. Порядок оплати послуг

5.1. Загальна вартість Послуг визначається відповідно до суми вартості всіх Послуг, що зазначені у Прейскуранті Виконавця. Пацієнт може ознайомитися з чинним Прейскурантом безпосередньо при реєстрації та/або у телефонному режимі та/або на Сайті Виконавця.

5.2. Оплата наданих Послуг здійснюється Пацієнтом після або в окремих обумовлених Сторонами випадках, до початку надання Послуг шляхом:

5.2.1. Здійснення Пацієнтом оплати в готівковій формі в касу Виконавця.

5.2.2. Здійснення Пацієнтом платежу за допомогою платіжної картки з використанням платіжного пристрою банку Виконавця.

5.2.3. Здійснення Пацієнтом безготівкової оплати на розрахунковий рахунок Виконавця.

5.3. Право вибору способу оплати належить Пацієнту. Виконавець має право відмовити Пацієнту у виборі способу оплати тільки в разі тимчасової технічної неможливості здійснення оплати певним способом (у тому числі, але не виключно - несправність платіжного пристрою банку).

5.4. Пацієнту може надаватися знижка на вартість Послуги, розмір якої визначається в порядку, встановленому Виконавцем.

5.5. Пацієнту може надаватися відстрочку / розстрочку оплати Послуг, при цьому Пацієнт зобов'язаний підписати письмове зобов'язання оплати. Рішення про надання відстрочки / розстрочки оплати медичних послуг приймається за зверненням Пацієнтом керівництвом Виконавця. При цьому, прийняття такого рішення є правом, а не обов'язком Виконавця.

6. Відповідальність сторін

6.1. За невиконання або неналежне виконання прийнятих на себе зобов'язань Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством України.

6.2. Сторона не несе відповідальності за порушення цього Договору, якщо воно сталося не з його вини.

6.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення цього Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання цього Договору.

6.4. Кожна із Сторін не несе відповідальності за зобов'язаннями іншої Сторони перед третіми особами, крім випадків, передбачених цим Договором.

6.5. Виконавець не несе відповідальності в разі виникнення ускладнень у Пацієнта або за шкоду, заподіяну життю і здоров'ю Пацієнта в результаті:

6.5.1. невиконання Пацієнтом обов'язків, передбачених підпунктом 3.4.1. цього Договору, в тому числі приписів і рекомендацій лікарів Виконавця, Застережень, Плану лікування і т.д .;

6.5.2. неповідомлення Пацієнтом суттєвої інформації про стан свого здоров'я;

6.5.3. використання лікарських засобів і виробів медичного призначення неналежної якості або таких, які не призначені лікарями Виконавця;

6.5.4. не повідомлення Пацієнтом інформації, передбаченої пунктом 3.4.5. цього Договору;

6.5.5. отримання медичної допомоги в інших закладах охорони здоров'я, розвитку захворювань або патологій, які не пов'язані з наданням Послуг за цим Договором.

6.6. Виконавець звільняється від відповідальності, якщо ускладнення стану здоров’я Пацієнта сталося не з вини Виконавця (не пов'язаний з якістю Послуг, що надаються пацієнтами Виконавця).

6.7. Сторони розуміють і визнають, що невідповідність результату надання тієї чи іншої Послуги, що очікував і хотів отримати Пацієнт при зверненні за наданням відповідної Послуги, саме по собі не є фактом надання такої послуги неналежної якості.

7. Обставини непереборної сили

7.1. Сторони цього Договору не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору, завдані нею збитки або завдані збитки (в тому числі за неможливість виконання або затримку виконання взятих на себе зобов'язань), якщо такі є наслідком дії форс-мажорних обставин.

7.2. Під форс-мажорними обставинами Сторонами розуміються: стихійні лиха, погодні явища і умови (землетруси, зсуви, повені, шквали, урагани, смерчі, тайфуни, припливи і відливи, зливи і зливові опади, снігопади, град, блискавка, посуха, епідемія, стихійно що почався пожежа, загальноприйняті морські ризики, революція, оголошена чи неоголошена війна, військові дії або загроза війни, громадські заворушення, страйки, локаути, блокади, ембарго, саботаж, арешти і ув'язнення, реквізиція суду (в тому числі повітряного), вибухи, виробничі аварії або катастрофи, несправності механізмів, транспортних і вантажних засобів або обладнання, карантинні приписи, зміни в діючих нормах і правилах, введення надзвичайного стану, вимоги та приписи державних органів, мораторій та інші акти і дії органів державної влади, міжнародних установ або організацій, недоступність транспортних або вантажних засобів, неможливість постачальника або виробника товару (не входить в структуру Сторін), а також інші явища, події та обставини, які знаходяться поза контролем що не виконує Сторони цього Договору, якщо така Сторона не могла і не повинна була передбачити їх настання, а також не могла і не повинна була запобігти або усунути действіч або наслідки дій таких обставин за допомогою наявних в її розпорядженні засобів, і при обставинах, які для неї склалися.

8. Вирішення спорів

8.1. Усі виникаючі суперечки і розбіжності між Сторонами в процесі виконання ними цього Договору, будуть вирішуватися шляхом переговорів, відповідно до чинного законодавства України.

8.2. Якщо відповідний спір неможливо врегулювати шляхом переговорів, він підлягає вирішенню в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

9. Конфіденційність

9.1. Сторони домовились про повну конфіденційність окремих положень цього Договору, яка передбачає збереження Виконавцем та залученими ним третіми особами у таємниці інформації про персональні дані та стан здоров’я Пацієнта, забезпечення збереження лікарської таємниці, а також обставин надання медичних послуг. Передача відомостей про Пацієнта та/або Замовника третім особам, залученим Виконавцем до надання послуг за даним договором не є порушенням порядку зберігання (обробки) персональних даних та/або порушенням конфіденційності за даним договором

9.2. Сторони домовились про безстроковий характер договірних умов відносно розкриття медичної таємниці та несанкціонованого доступу до конфіденційної інформації.

9.3. Кожна із Сторін зобов’язана забезпечити сувору конфіденційність отриманої при виконанні цього Договору інформації (технологічної, фінансової, комерційної та іншої) та вжити всі належні заходи по її нерозголошенню. Передача вказаної інформації будь-яким третім особам, її опублікування або розголошення іншими шляхами і засобами, може мати місце тільки за письмовою згодою Сторін, крім випадків передбачених законодавством України.

9.4. Виконавець вживає всі можливі заходи щодо збереження конфіденційної інформації, але не несе відповідальності за її розголошення в результаті хакерських атак на програмне забезпечення Виконавця або фізичне викрадення носіїв інформації.

10. Дія Договору та інші умови

10.1. Цей Договір є публічним договором (публічною офертою) відповідно до положень ст. 633 Цивільного кодексу України, і містить всі істотні умови надання закладами охорони здоров'я медичних послуг, зазначених в Прейскуранті медичних послуг. Оферта складається і підписується в одному примірнику, який зберігається у Виконавця. Пропозиція розміщено Виконавцем у мережі Інтернет https://clinic.lumenis.com.ua/ і доступна до вільного ознайомлення.

Ухвалення умов цього Публічного договору (акцепт) є повним і беззастережним і означає згоду Пацієнта з усіма умовами цього Договору без винятку і доповнення, а також свідчить про те, що Пацієнт розуміє значення своїх дій, всі умови цього Договору йому зрозумілі, Пацієнт не знаходиться під впливом помилки , обману, насильства, погрози, і т.п.

10.2. Пацієнт усно або письмово звернувшись за отриманням Послуг до Виконавця приймає (акцептує) всі умови цього Договору, а дата першого звернення за згодою Сторін вважається датою укладення цього Договору.

10.3. Додатковим доказом укладення цього Договору може бути письмовий документ складений Виконавцем і підписаний Пацієнтом (в тому числі, але не виключно Інформована добровільна згода Пацієнта).

10.4. Цей Договір набирає чинності з дати укладення і діє безстроково.

10.5. Умови цього Договору встановлюються однаковими для всіх Пацієнтів, крім встановлених законодавством України випадків.

10.6. Заклад охорони здоров'я не має права відмовитися від укладення цього Договору при наявності у нього можливості (в тому числі технічної, кадрової, організаційної тощо) надати Пацієнту Послуги.

10.7. Дія положень цього Договору з оплати Послуг не поширюється на випадки надання Пацієнтам Послуг, які оплачуються Страхувальниками за договорами добровільного медичного страхування (безперервного страхування здоров'я) або іншими третіми особами, відповідно до умов відповідних договорів.

10.8. Зміни до цього Договору вносяться Виконавцем у односторонньому порядку і оприлюднюються:

10.8.1. На офіційному сайті Виконавця: https://clinic.lumenis.com.ua

10.8.2. На паперових носіях за місцезнаходженням Виконавця.

10.9 Цей Договір може бути розірваний в порядку та у спосіб, встановлений законодавством України.

Реквізити Виконавця:
ТОВ «ЛЮМЕНІС»
Юридична адреса: 03087, місто Київ, вул. Пітерська, будинок 5-А
Код ЄДРПОУ 39025813
п/р № UA603052990000026005046223043
в АТ КБ "Приватбанк", МФО 305299
Телефон: +38 (068) 262-66-22
Ел. пошта: [email protected]